Algemene voorwaarden Toolkit Grenspark Groot Saeftinghe

1. Toepasselijkheid algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het bezoek van, de toegang tot en het gebruik van de website grensparkgrootsaeftinghe.eu/toolkit, meer in het bijzonder de toolkit (hierna te noemen: “de Toolkit”) zoals die op de website genoemd wordt. Door het gebruik van deze toolkit gaat u akkoord met de voorwaarden en verklaart u in overeenstemming met deze voorwaarden te handelen.

2. Eigendom van de site en het auteursrecht op de Toolkit

Deze website is eigendom en in beheer van de Provincie Zeeland. De inhoud en alle bestanden van deze site zijn het eigendom van de Provincie Zeeland en werden verkregen van een bureau/bureaus dat/die in opdracht van de Provincie Zeeland werkt/werken. Het auteursrecht dan wel andersoortige intellectuele eigendomsrechten op alle onderdelen van de Toolkit berusten bij de Provincie Zeeland, tenzij anders vermeld.

3. Beschikbaarheid Toolkit

De Toolkit is een website zonder winstoogmerk en gratis beschikbaar voor iedereen die onderdelen van de Toolkit wenst te gebruiken overeenkomstig het gestelde onder punt 5.

4. Toegang tot de Toolkit en gegevensbescherming

Om onderdelen van de Toolkit te kunnen downloaden dient u die op de website aan te klikken. Vervolgens geeft u uw e-mailadres opdat u de gewenste onderdelen van de Toolkit per e-mail kunt ontvangen. Het gebruikmaken van de Toolkit houdt in dat u nadrukkelijk schriftelijk akkoord gaat met de onderhavige algemene voorwaarden.

Uw persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor u die gegevens verstrekt hebt, te weten het verstrekken van onderdelen van de Toolkit. De Provincie Zeeland zal uw persoonsgegevens niet aan derden verstrekken. Indien u de algemene voorwaarden niet naleeft dan behoudt de Provincie Zeeland zich het recht om aan u toegang tot de Toolkit te ontzeggen hetgeen meebrengt dat aan u geen onderdelen van de Toolkit verstrekt zullen worden.

5. Gebruik van onderdelen van de Toolkit

Afname en hergebruik van onderdelen van de Toolkit is alleen toegestaan onder de volgende voorwaarden:

a. Bij gebruik van onderdelen van de Toolkit bent u verplicht de naam van de bron en de maker te vermelden. Bij gebruik dient goed leesbaar het volgende bijschrift opgenomen te worden: “Bron: grensparkgrootsaeftinghe.eu/toolkit, [naam maker]”.

b. De onderdelen van de Toolkit mogen alleen gebruikt worden voor de promotie van het Grenspark Groot Saeftinghe.

c. Het gebruik van de onderdelen van de Toolkit is nadrukkelijk niet bedoeld voor uitingen die het Grenspark Groot Saeftinghe dan wel de regio Zeeland in een slecht daglicht plaatsen. De onderdelen van de Toolkit mogen niet worden aangewend voor pornografie, onwettelijke of immorele doeleinden, voor het verspreiden van haat of aanzetten tot discriminatie, voor het belasteren of duperen van groepen of andere culturen in de samenleving.

d. De onderdelen van de Toolkit mogen niet gebruikt worden als merchandise.

e. Het is niet toegestaan onderdelen van de Toolkit op grote en/of bedrijfsmatige schaal in publicaties op te nemen.

f. Het is niet toegestaan onderdelen van de Toolkit te gebruiken voor politieke en andere ideële doeleinden.

g. Onderdelen van de Toolkit mogen niet op eniger wijze worden verkocht of heruitgegeven, ter verkoop of als heruitgave beschikbaar worden gesteld dan wel uitgeleend of overgedragen worden aan derden.

h. Indien u zich niet houdt aan deze voorwaarden, behoudt de Provincie Zeeland zich het recht voor om u van de toegang tot de Toolkit uit te sluiten.

6. Uitsluiting aansprakelijkheid

Als gebruiker accepteert u de verantwoordelijkheid voor het gebruik van onderdelen van de Toolkit. De Provincie Zeeland accepteert geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade in welke vorm dan ook, veroorzaakt door het gebruik van onderdelen van de Toolkit. U vrijwaart de Provincie Zeeland dan ook voor claims van derden voortkomend uit het gebruik van onderdelen van de Toolkit.

7. Wijziging algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op de website.

De Provincie Zeeland is bevoegd de algemene voorwaarden te wijzigen. Elke wijziging wordt van kracht vanaf het moment dat die op de website is gepubliceerd.

De laatste versie van de op de website gepubliceerde voorwaarden is van toepassing.

Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd mocht worden dan blijven de overige bepalingen onverkort van kracht. De nietige/vernietigde bepaling zal door een geldige bepaling vervangen worden.

8. Toepasselijk recht

Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen kunnen uitsluitend bij de bevoegde rechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant aanhangig worden gemaakt.

Indien gewenst: Download hier de Algemene voorwaarden Toolkit Grenspark Groot Saeftinghe

Datum: 15-02-2022