Vogelspotten

Vogelspotten is in opkomst. Wil je bijzondere vogels zien, dan ben je in Grenspark Groot Saeftinghe op de goede plek. Door de ligging op belangrijke vogeltrekroutes langs de Noordzeekust en de Westerschelde vliegen in de lente en de herfst grote aantallen trekvogels over het gebied. Naast deze wintergasten zijn er veel broedvogels te vinden in het brakke land van Saeftinghe, wat op zijn beurt dan weer roofvogels aantrekt.

Vogelspotten in het grenspark
Vogelspotten een groep krijgt uitleg
Vogelspotten met Dominique Tielens
Kievit in het grenspark

Elk seizoen wat te beleven

Elk seizoen zijn er andere vogels op bezoek in het grenspark. Het Zeeuwse Landschap werkt samen met Natuurbeschermingsvereniging De Steltkluut om de soorten te inventariseren.  Aan het Verdronken Land van Saeftinghe staat een vogelkijkhut, maar ook op andere plaatsen kan je met een verrekijker en een portie geduld vele vogels waarnemen.

Broedgebied

Het Verdronken Land van Saeftinghe is voor veel vogelsoorten een belangrijk broed- en foerageergebied. Steltlopers als de tureluur zoeken hun kostje bij elkaar in de geulen en het slik, ook aalscholvers zijn het hele jaar rond aanwezig. In het voorjaar vertrekken de meeste ganzen weer naar het noorden en strijken de eerste broedvogels neer. De rietgors spant de kroon als meest talrijke broedvogel, gevolgd door de kleine karekiet en tal van andere soorten zoals de bruine kiekendief, baardman, blauwborst, waterral, rietzanger, snor, sprinkhaanzanger en diverse meeuwen. Vermeldenswaardig is ook de aanwezigheid van de graszanger, momenteel de enige populatie van deze soort in heel Nederland. De beste periode om deze bijzondere vogeltjes te zien is in het begin van de zomer, wanneer ze hun baltsvlucht uitvoeren.

Zomergasten

In augustus eten de zomergasten hun buik nog even vol in het rijke aanbod van het Verdronken Land van Saeftinghe, voordat ze de trek naar het zuiden voortzetten. Nu kan je lepelaars, zilverreigers, groenpootruiter en oeverlopers in grote getale spotten. Ook zeldzamere soorten zoals de zwarte ooievaar, grauwe franjepoot, krombekstrandloper en poelruiter worden bijna jaarlijks waargenomen. 

Wintergasten

Als de herfst aanbreekt, arriveren de eerste ganzen uit het noorden. In de wintermaanden zitten er wel duizenden grauwe en kolganzen in het gebied, vergezeld van verschillende soorten eenden zoals smienten, wintertalingen en pijlstaarten, die moeten uitkijken voor de slechtvalk. De kleine zangvogels die overwinteren in het gebied staan dan weer op het menu van de smellekens en blauwe kiekendieven. Wie geluk heeft, kan zelfs een zeearend spotten.

Natuur in de haven

Ook buiten het Verdronken Land van Saeftinghe zijn bijzondere vogels te vinden. In 2020 werd in het natuurgebied “De Kuifeend”, midden in de haven, nog de grootste kolonie oeverzwaluwen ooit geteld. Meer dan 100 andere vogelsoorten leggen hier hun eieren. Langs het water staan verschillende vogelkijkhutten.

Klik hier voor de beste vogelspotplaatsen of ga naar de site van het havenland voor meer informatie hierover.

Meer informatie over vogelspotten? Neem dan eens een kijkje op de website van Natuurpunt of het Zeeuwse Landschap

Deel dit via:

Meer over Vogelspotten

Nog meer te beleven in het grenspark